Kvinna tittar på en aluminiumburk i kylskåp

Publicerat 29 oktober 2020 av Senia Johansson

Sugen på insekter?

Ny EU-dom tillåter vissa insekter som mat

I Sverige har det varit förbjudet att sälja insekter som mat, vilket har motiverats av att det finns hälsoaspekter som inte är tillräckligt utredda. Nu har en EU-dom (mål C526/19) givit klartecken till att vissa insekter får säljas som mat även i Sverige under en övergångsperiod.

Olika tolkningar av EU-lagstiftning

De livsmedel med insekter som tidigare varit tillåtna i några andra EU-länder som Danmark, Finland och Nederländerna får nu säljas även i Sverige. Det beror på att de länderna har tolkat den tidigare EU-lagstiftningen om så kallade nya livsmedel på ett annat sätt än Sverige och de flesta EU-länder.

Sverige har tolkat det som att så kallade nya livsmedel, som insekter, inte får säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet inte medför någon hälsorisk.

Övergångsbestämmelser

Övergångsregler

EU-domstolen har nu kommit fram till att hela insekter inte berördes av den tidigare lagstiftningen. Anledningen är att det finns övergångsbestämmelser i den nya lagstiftningen (EU) nr 2015/2283 som säger att de nya livsmedel som fått säljas enligt den tidigare lagstiftningen får fortsätta säljas under en period.

Förutsättningarna för att livsmedlet ska få säljas är:

  • att det har varit tillåtet att sälja i något EU-land före 1 januari 2018 och
  • att ett företag i något EU-land har skickat in en ansökan om godkännande av livsmedlet till EU-kommissionen.

Sverige har tolkat det som att så kallade nya livsmedel, som insekter, inte får säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet inte medför någon hälsorisk.

Säkerheten har inte bedömts

Insekter kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier, tungmetaller och andra giftiga ämnen.

De här livsmedlen har fortfarande inte bedömts som säkra av EU-kommissionen, eftersom de väntar på ett godkännande. Under tiden är det företagen som har ansvaret att se till att konsumenterna får säkra livsmedel som inte är hälsofarliga på något sätt. Det som måste bedömas är att en viss insektsart inte har naturliga gifter i sig eller är tillverkad på ett sätt som gör att det kan innehålla smittor eller gifter.

Tänk på att märka rätt!

Skaldjursallergiker är ofta allergiska även mot insekter. Vissa insekter, framför allt mjölmask och syrsor, kan leda till allergi och korsallergi, särskilt hos personer med skaldjursallergi. Därför bör de som är allergiska mot skaldjur vara försiktiga. Det ska framgå av märkningen om ett livsmedel innehåller insekter och vilken art det är.

Bakgrund: Villkor för försäljning under övergångsperiod

Att insekter räknas som nya livsmedel i EU har inte alltid varit tydligt. Den tidigare lagstiftningen om nya livsmedel, (EG) nr 258/97, var formulerad så att man kunde tolka den på olika sätt. Länderna i EU gjorde olika tolkningar och därför har det varit fritt att sälja hela insekter som mat i till exempel Danmark, Finland och Nederländerna men inte i de flesta andra EU-länder – däribland Sverige.

Frågan togs till EU-domstolen, och den 1 oktober 2020 (mål C‑526/19) kom de fram till att hela och malda hela insekter inte räknas som nya livsmedel enligt den gamla lagstiftningen. Även om domen gäller den lagstiftning som inte längre gäller, så har det konsekvenser under gällande lagstiftning.

Anledningen är att det finns övergångsbestämmelser som säger att de nya livsmedel som fått säljas enligt den tidigare lagstiftningen får fortsätta säljas under en period. Det finns två villkor för att insekter ska få säljas under övergångsperioden:

  • De ska ha varit tillåtna att sälja i EU enligt den gamla lagstiftningen och
  • Det har skickats in en ansökan om godkännande av livsmedlet före den 1 januari 2019.

Listan över ansökningar finns på EU-kommissionens webbplats.

Övergångsperioden gäller fram tills att EU-kommissionen fattat ett beslut om den ansökan. Om livsmedlet godkänns får det säljas enligt de krav som anges i godkännandet, om det blir avslag får livsmedlet inte fortsätta säljas.

Företag som vill börja sälja insekter som livsmedel ska registrera sin verksamhet hos miljö- och hälsoförvaltningen i den kommun verksamheten bedrivs i.

Som alltid är det under den tiden företagens ansvar att de livsmedel de säljer är säkra och har producerats på ett hygieniskt sätt. Produktion av insekter har samma risker för smitta som annan animalisk produktion.

Fakta: Nya livsmedel

Chiafrön, flavonoider från lakritsrot eller rapsprotein är alla vad man formellt kallar för “nya livsmedel”. Nya livsmedel (novel food) är livsmedel som vi inom EU inte har ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997. De ska riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att kontrollera att livsmedlen är säkra.

Nya livsmedel omfattar alla livsmedelsprodukter som nyligen utvecklats, eller som har utvecklats med hjälp av nya tekniker och produktionsprocesser. Det kan handla om exempelvis insekter, nanomaterial, men även svampar, alger och färgämnen. Mat som traditionellt äts utanför EU kan också klassificeras som ”nya”, exempelvis chiafrön.

Hela insekter, delar av dem, eller produkter framställda ur dem, är alla nya livsmedel. Det framgår i förordning (EU) nr 2015/2283 om nya livsmedel. De har inte ätits i hög omfattning inom EU före 1997 och de omfattas av en av livsmedelskategorierna som anges i förordningen. Det är heller inte tillåtet att föda upp insekter för livsmedelsändamål innan de granskats och godkänts.

För att företag ska få tillverka, sälja eller bjuda på insekter som mat måste det därför göras en utvärdering av säkerheten hos varje insektsart som ett företag vill sälja. Utvärderingen görs efter en ansökan från ett företag och ett godkännande av EU-kommissionen. För närvarande pågår riskbedömningar av flera insektsarter inom EU. Om en art visar sig säker godkänns den och då får den börja säljas i hela EU.

Källa: Livsmedelsverket

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!