Snabbguide- Från lag till rekommendation -- Vad är skillnaden?

Publicerat 7 januari 2021 av Senia Johansson

Snabbguide: Från lag till rekommendation

Vad är skillnaden?

Att lagar och regler handlar om vad som är tillåtet eller inte kan vi nog vara överens om, men vad är skillnaden mellan olika begrepp? Blir det t.ex ett strängare straff om man bryter mot en lag än om man bryter mot allmänna råd eller rekommendationer?

Vad är regler?

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Alla regler är inte bindande, allmänna råd är rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande regler som man måste uppfylla. Bindande regler är lagar, förordningar och föreskrifter.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur regler förhåller sig till varandra på ett förutbestämt sätt.

Figur- Bindande och icke-bindande regler

Bindande regler

Grundlagar

Sverige har fyra grundlagar (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen). Grundlagarna står över alla andra lagar vilket innebär att övriga lagar inte får strida mot vad som står i dessa.

Övriga lagar

Sveriges lagar beslutas av riksdagen och utgör grunden i svensk lagstiftning. Lagen kan innehålla bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter (bemyndigande). När förordningar och föreskrifter skrivs ska de hålla sig inom ramen för vad lagarna anger. Det vill säga att förordningar och föreskrifter närmare preciserar det som anges i lagarna.

Förordningar

Förordningar är regler som beslutats av regeringen och som alla måste följa. Förordningar är underordnade lagar.

Föreskrifter

Det är inte alltid som det räcker med den styrning som finns i lagar och förordningar utan det kan behövas ännu mer detaljerade regler. Då författas föreskrifter. Det är myndigheter som skriver föreskrifter. För att en myndighet ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

EU

EU påverkar våra regler med bland annat EU-direktiv och EU-förordningar. EU-direktiv ska implementeras i Sveriges (och övriga länders) lagstiftningar, det innebär att Sveriges regler måste ändras så att direktivens syften uppnås. En EU-förordning (inte att blanda ihop med en förordning som Sveriges regering beslutar om) blir direkt en del av svensk lagstiftning. Om Sverige skulle ha regler som strider mot en EU-förordning så gäller inte dessa skrivningar.

Icke-bindande regler

Vägledningar

Myndigheter kan utfärda vägledningar som beskriver och tolkar innehåll i lagar och förordningar.En vägledning kan innehålla mer information än vad som finns i lagstiftningen. Syftet är att öka förståelsen för kraven som finns i lagarna.Vägledningar är inte rättsligt bindande, men kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning och presenterar myndigheternas uppfattning. Vägledningar ska läsas som ett komplement till lagarna och förordningarna och inte som ett fristående dokument.

Allmänna råd

Allmänna råd beskriver hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.

Alla myndigheter kan skriva allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Det krävs inte något så kallat bemyndigande.

Allmänna råd bygger ofta på förarbeten till lagar och den samlade expert- och juridiska kunskapen på området. Råden tas fram tillsammans med berörda verksamheter och myndigheter. Ett allmänt råd kan skrivas direkt till en lag, förordning eller föreskrift.

Rekommendationer

Rekommendationer är inte kopplade till regler på samma sätt som allmänna råd. De bygger på vetenskap eller den bästa tillgängliga kunskapen. Rekommendationer kan användas på områden där informationen kan behöva uppdateras med kort varsel, exempelvis vid förändrade förutsättningar på grund av nya eller okända faktorer.

Branschpraxis och god sed

Utöver lagar och förordningar kan det finnas kompletterande specifika regler för just ditt område och din produkt. Bland annat branschöverenskommelser och vägledningar men också branschpraxis, god sed och standarder. Dessa är inte lagstadgande men branscherna förbinder sig att följa dem. Oftast ses överenskommelser som god sed på marknaden.

Påföljder

Skillnaden mellan bindande regler (lagar, förordningar och föreskrifter) och icke-bindande regler (allmänna råd och rekommendationer) är att man inte kan dömas till böter eller fängelse om man bryter mot råd och rekommendationer, men om man bryter mot bindande regler så blir fängelse eller böter påföljden för lagbrottet.

Källor: Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten, Boverket, Lagrummet.se

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.