Kontroll av kontaktmaterial

Publicerat 26 augusti 2021 av Senia Johansson

Kontroll av kontaktmaterial

Till kontaktmaterial räknas alla material avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Från juli 2021 kan myndigheter bedriva kontroll av verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Vad är kontaktmaterial?

Flera EU-länder har under sommaren uppmärksammat att vissa partier av ingrediensen fruktkärnmjöl har förorenats med det otillåtna ämnet etylenoxid. EU-kommissionen och EU:s medlemsstater har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur de berörda livsmedlen ska hanteras, så att länderna ska kunna agera likadant.

Kontaktmaterial, eller material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, är alla material och produkter som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Kontaktmaterial kan vara bland annat:

 • Förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, plastfilmer, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar, olika slags folier
 • Bordsartiklar, som porslin, glas, matbestick
 • Köksredskap, som kastruller, stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar
 • Köksapparater, som kaffebryggare, elvispar, juicepress
 • Delar av matlagningsapparater, som tätningar, slangar, rör och hjul
 • Olika slags utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar.

Ett huvudkrav i lagstiftningen om kontaktmaterial är att de ska tillverkas i enlighet med god tillverkningssed så att de under normala eller förutsebara användningsförhållanden inte överför sina beståndsdelar till livsmedlen, genom så kallad migration, i sådana kvantiteter att det skulle kunna utgöra en fara för människors hälsa eller att livsmedlen får försämrad sammansättning, lukt eller smak. Konsumenten får inte heller vilseledas av märkning eller marknadsföring av kontaktmaterial. Se artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004.

Reglernas omfattning

Lagstiftningen som rör kontaktmaterial gäller material som:

 • Är avsedda att komma i kontakt med livsmedel,
 • Redan har kommit i kontakt med livsmedel och är avsedda för det syftet, eller
 • Rimligen kan förväntas komma i kontakt med livsmedel eller överföra sina beståndsdelar till livsmedel under normala eller förutsebara användningsförhållanden.
Vilka Eu-regler styr

Vilka EU-regler styr kontrollen av kontaktmaterial?

Kontaktmaterial regleras i en särskild EU-förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Förordningen är redan tillämplig i Sverige, men har behövts kompletteras med nationella bestämmelser för att möjliggöra offentlig kontroll på området.

EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 är tillämplig på kontrollen av kontaktmaterial.

Vilka ändringar införs i svensk lag i juli 2021?

Den nuvarande EU-gemensamma lagstiftningen om kontaktmaterial har funnits sedan år 2004 och alla företagare som omfattas ska se till att deras produkter uppfyller lagstiftningens krav.

Fram till den 15 juli 2021 har det inte funnits någon utpekad kontrollmyndighet i Sverige för kontroll av kontaktmaterialföretagare.

Livsmedelslagens tillämpningsområde har inneburit att kontroll endast kunnat göras hos livsmedelsföretagare och omfatta deras användning av kontaktmaterial. Regeringen har beslutat om att införa en ny bestämmelse i livsmedelslagen, 3 a §, som anger att lagen även gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Detta innebär att från den 15 juli 2021 har Sverige myndigheter som ansvarar för att kontrollera material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel i verksamheter som bedriver tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Livsmedelsverket är central myndighet för området med ansvar att vägleda och samordna kontrollen. Länsstyrelserna har motsvarande samordningsansvar inom länen. Revision av kontrollen av området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska ske på samma sätt som övrig kontroll i livsmedelskedjan.

Det införs också ett generellt förbud mot att släppa ut material eller produkter som inte uppfyller kraven i kontaktamaterialförordningen på marknaden.

Ändringarna i livsmedelslagen träder i kraft 1 juli.

Ändringar har också gjorts i livsmedelsförordningen (2006:813), i förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedels och vissa jordbruksprodukter (2021:176) och i förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land.

Nolltolerans för etylenoxid mindre

Nolltolerans för etylenoxid

Lagändringar i direktivet om kosttillskott

Lagändringar i direktivet om kosttillskott

Hur - Kontroll av kontaktmaterial

Hur ska kontrollen påbörjas i Sverige?

Livsmedelsverket har för avsikt att försiktigt starta upp kontrollen tillsammans med en mindre grupp av kontrollmyndigheter. Den nationella kontrollgruppen ska bygga upp kompetensen inom området och ta fram vägledning och annat stödjande material. Livsmedelsverket ser gärna att resterande kommunerna inväntar deras vägledningar och börjar utföra riskklassad planerad kontroll först under 2024.

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en riskklassningsmodell där kontaktmaterial-verksamheter ska ingå. Enligt den preliminära tidsplanen beräknas ett förslag på den övergripande riskklassningsmodellen vara ute på remiss under hösten 2021. Under 2023 beräknas den nya modellen finnas i datasystem så att verksamheter kan klassas under året. Under 2024 bör kontroll kunna utföras enligt riskklassningen.

Livsmedelsföretagarens användning av kontaktmaterial

Livsmedelsföretagaren har ett ansvar att använda rätt material till sina livsmedelsprodukter. Därför ska livsmedelsföretagaren kontrollera att de material som ska komma i kontakt med livsmedel både är avsedda för livsmedel i allmänhet och för den typ av livsmedel som det ska komma i kontakt med i synnerhet.

Används kontaktmaterialet på ett felaktigt sätt finns det risk att oönskade ämnen, till exempel mjukgörare i plaster, migrerar från materialet till livsmedlet. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när det gäller vilket material som är lämpligt att använda, exempelvis livsmedlens fetthalt, pH, alkoholhalt, temperatur och kontakttid.

Märkning av kontaktmaterial

En livsmedelsföretagare ska genom att titta på kontaktmaterialets märkning kunna ta reda på hur det kan användas. Kontaktmaterial som ännu inte har kommit i kontakt med livsmedel när de släpps ut på marknaden ska åtföljas av:

 • Orden ”för kontakt med livsmedel”eller
 • Uppgift om användningsområde eller
 • Glas/gaffelsymbol.

Ovanstående märkningsuppgifter ska livsmedelsföretagaren kunna hitta på själva kontaktmaterialen, på en etikett eller på förpackning, i medföljande dokument eller på en skylt i anslutning av försäljningen. Se artikel 15 i förordning (EG) nr 1935/2004

Källa: Livsmedelsverket & Sveriges Kommuner och Regioner

Frigör din tid till annat

Alla kan ibland behöva experthjälp

Ibland finns inte kompetensen du behöver att tillgå i din fysiska närhet, vilket gör det svårare för dig att få den hjälp du behöver. Med dagens teknik finns det all möjlighet att lösa rådgivningen på annat sätt.

Bli medlem i Kunskapsbanken
du också!

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.