FLIS nytt verktyg för plikttext

Publicerat 18 februari 2021 av Senia Johansson

Flis - ett nytt verktyg för plikttext

Vad ska stå på kosttillskott?

Nu finns FLIS, ett nytt EU-gemensamt hjälpmedel för märkning av livsmedel på EU-kommissionens webbplats. Det hjälper företag att snabbt ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU.

Verktyget ska underlätta för företag att märka rätt

Konsumenter har rätt att få veta vad maten de köper innehåller så företagen har ett stort ansvar för att märka produkterna på rätt sätt.

Många företag vill ha hjälp med att märka sina produkter, eftersom det är en hel del att hålla reda på. Därför har Livsmedelsverket varit med och utvecklat det här verktyget som vi hoppas ska underlätta märkningsarbetet för företag.

Verktyget, som är enkelt och kostnadsfritt, kan användas av företag som vill sälja livsmedel i EU-länder. Det kallas FLIS, vilket står för Food Labelling Information System. I en första version innehåller det EU-gemensamma regler. I nästa version ska verktyget kompletteras med obligatoriska nationella märkningsregler som gäller specifikt för olika medlemsländer.

Verktyget är tillgängligt på svenska och ytterligare 22 EU-språk. I väntan på nästa version av FLIS kan Kommerskollegium eller respektive ambassad hjälpa till med kontakter till relevanta myndigheter med ansvar för livsmedelsinformation i olika EU-länder.

I den första versionen är det möjligt att ta reda på vilka obligatoriska uppgifter som måste finnas på förpackningarna.Verktyget är enkelt att använda. Det krävs ett fåtal steg, som val av språk och typ av livsmedel, för att få uppgifter om vad som måste finnas med i märkningen. I FLIS finns även länkar till relevant EU-lagstiftning och kommissionsvägledningar.

Tutorial

Bekanta dig med FLIS

Tutorial FLIS Nytt märkningsverktyg för livsmedel 2

Obligatorisk information på kosttillskott

Vilken obligatorisk information ska finnas med på kosttillskottet enligt FLIS?

1

Livsmedlets beteckning

Förordning (EU) Nr. 1169/2011 kräver att livsmedlets beteckning ska vara dess föreskrivna beteckning. Om det inte finns någon sådan beteckning, ska livsmedlets beteckning vara dess vedertagna beteckning eller, om det inte finns någon vedertagen beteckning eller denna inte används, ska en beskrivande beteckning av livsmedlet ges.”kosttillskott” är den föreskrivna beteckningen för kosttillskott enligt definitionen i artikel 2 av direktiv 2002/46/EG och ska användas som produktbeteckning.

2

Ingrediensförteckning

Ingrediensförteckningen ska ha en passande överskrift eller inledning som består av eller innehåller ordet ”ingredienser”. Förteckningen ska omfatta samtliga ingredienser i livsmedlet i fallande storleksordning efter den vikt som ingrediensen hade vid framställningstidpunkten.

3

Framhävande av ingredienser eller processhjälpmedel som orsakar allergi eller tolerans

Bilaga II av förordning (EU) nr 1169/2011 innehåller en lista över ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans. Dessa ämnen och produkter anses vara de vanligaste livsmedelsallergenerna.Ämnets eller produktens beteckning enligt förteckningen i bilaga II ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom typsnitt, stil eller bakgrundsfärg.

4

Mängdangivelse av viss ingredienser eller kategorier av ingredienser (QUID)

Den mängd av en ingrediens eller kategori av ingredienser (QUID) ska anges, om ingrediensen eller kategorin av ingredienser i fråga:

a) ingår i livsmedlets beteckning eller vanligtvis förknippas med beteckningen av konsumenten, eller

b) framhävs i märkningen genom ord, bild eller grafik, eller

c) är nödvändig för att karakterisera livsmedlet och särskilja det från varor som det skulle kunna förväxlas med på grund av sin beteckning eller sitt utseende.

QUID ska uttryckas i enlighet med bilaga VIII till förordning (EU) nr 1169/2011. Denna bilaga fastställer särskilda fall där QUID inte behöver anges.

5

Nettokvantitet

Förordning (EU) nr 1169/2011 anger att ett livsmedels nettokvantitet ska uttryckas i liter, centiliter, milliliter, kilogram eller gram, och, beroende på vad som är lämpligt, anges i a) volymenheter i fråga om flytande produkter, b) viktenheter i fråga om andra produkterUnder vissa omständigheter krävs ej angivelse av nettovikt.

OBSERVERA: I Sverige finns en nationell bestämmelse att det är tillräckligt att ange antal tabletter, kapslar istället för vikt. I nästa version av FLIS ska verktyget kompletteras med obligatoriska nationella märkningsregler som gäller specifikt för olika medlemsländer

6

Datum för minsta hållbarhet "Bäst före" eller sista förbrukningsdag

Förordning (EU) nr 1169/2011 kräver angivelse av datum för minsta hållbarhet “bäst före” eller sista förbrukningsdag. Uppgifterna anger tiden under vilken ett livsmedel kan förvaras under vissa förvaringsvillkor. Trots att dessa angivelser krävs enligt lag är typ av datummärkning samt dess längd upp till livsmedelsföretagaren själv att bestämma under eget ansvar.

7

Särskilda förvarings eller användningsvillkor

Om ett livsmedel kräver särskilda förvarings- eller användningsvillkor ska dessa anges. För att livsmedlet ska kunna förvaras eller användas på lämpligt sätt efter det att förpackningen brutits ska det i förekommande fall lämnas uppgifter om förvaringsvillkor och/eller om när livsmedlet senast bör förbrukas.

8

Namn på eller firmanamn för och adress till ansvarigt livsmedelsföretag

Förordning (EU) nr 1169/2011 kräver namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedelsföretag som avses i artikel 8.1. Artikel 8.1 lyder “Den livsmedelsföretagare som är ansvarig för livsmedelsinformationen ska vara den företagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet saluförs eller, om denna företagare inte är etablerad i unionen, den som importerar livsmedlet till unionsmarknaden.”

Generellt gäller att det först bestäms vilken livsmedelsföretagare som bär ansvaret för att tillhandahålla informationen, endast då ska dennes namn eller företagsnamn anges i märkningen.

9

Ursprungsland eller härkomstplats

Generellt gäller, i enlighet med förordning (EU) nr 1169/2011, att uppgift om ursprungsland eller härkomstplats ska vara obligatorisk i de fall där underlåtenhet att lämna denna uppgift skulle kunna vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets rätta ursprungsland eller härkomstplats, i synnerhet om den information som åtföljer livsmedlet eller etiketten som helhet annars skulle antyda att livsmedlet har ett annat ursprungsland eller en annan härkomstplats.

Förordningen definierar ursprungsland och härkomstplats. Ursprungsland fastställts i enlighet medartiklarna 23–26 av förordning (EEG) nr 2913/92. Den senare förordningen har ersatts med förordning (EU) nr 952/2013 samt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446.

10

Bruksanvisning

En bruksanvisning ska anges om det utan en sådan skulle vara svårt att använda livsmedlet på rätt sätt. För att livsmedlet ska kunna användas på lämpligt sätt ska det i förekommande fall lämnas uppgifter om användningsvillkor.

11

Identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Det ska finnas märkning med vars hjälp det går att identifiera vilket parti ett livsmedel tillhör.

12

Namnet på de kategorier näringsämnen eller ämnen som kännetecknar produkten eller en uppgift om dessa näringsämnen eller ämnens art

13

Den dos av produkten som rekommenderas för dagligt intag

14

En varning om att det angivna rekommenderade dagliga intaget inte får överskridas

15

En hänvisning till att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till en varierad kost

16

En varning om att produkterna bör förvaras utom räckhåll för små barn

17

Mängden av de näringsämnen eller ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan som ingår i produkten

Mängden av de näringsämnen eller ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan som ingår i produkten skall anges i numerisk form i märkningen.

De angivna mängderna av näringsämnen eller övriga ämnen skall avse den mängd som ingår i den dos av produkten som på märkningen rekommenderas för dagligt intag.

Alla uppgifter om vitaminer och mineralämnen skall dessutom uttryckas som procentandel av de referensvärden som i förekommande fall anges i bilagan till direktiv 90/496/EEG.

De angivna värden som avses i artikel 8.1 och 8.2 skall vara genomsnittsvärden som grundar sig på tillverkarens analys av produkten.

Tänk på!

Utöver obligatorisk märkning finns det även regler för hur frivillig märkning, exempelvis hälsopåståenden, får utformas.


Vill du ha hjälp med din märkning - Klicka här för att kontakta oss

Ladda ner artikeln gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner artikeln som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.

Välkommen att följa CatchWell och att kontakta mig!