EU: Uppdaterade specifikationer för etylenoxid

13 oktober 2022

EU-lagstiftning: Uppdaterade specifikationer för etylenoxid

På senare tid har det inkommit flera anmälningar via RASFF om förekomst av etylenoxid i ett antal livsmedel, särskilt i livsmedelstillsatser som används vid tillverkning av olika livsmedel. På grundval av dessa anmälningar och information om medlemsstaternas offentliga kontroll fastställdes åtgärder vad gäller varor av icke-animaliskt ursprung som förs in i unionen från vissa tredjeländer för att skydda människors hälsa med avseende på den eventuella risken för kontaminering med etylenoxid. När det gäller livsmedelstillsatser kan det emellertid vara problematiskt att kontrollera efterlevnaden av unionsrätten, eftersom det är svårt att fastställa om förekomsten av etylenoxid beror på dess användning vid sterilisering av livsmedelstillsatser eller något annat.

EU-lag

För att undvika dessa problem och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa har det därför fastställts att det inte får förekomma etylenoxid, oavsett ursprung, i livsmedelstillsatser. I detta syfte har ett gränsvärde för resthalter av etylenoxid fastställts. Det får inte förekomma några resthalter av etylenoxid (summan av etylenoxid och 2-kloretanol uttryckt som etylenoxid (*) som överskrider 0,1 mg/kg, oavsett ursprung, i de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008, inklusive blandningar av livsmedelstillsatser.

Ändringen trädde i kraft den 1 september 2022.

Konsultera med CatchWell om kosttillskott och växtbaserade läkemedel...

Problemlösning
Kvalitetssäkring
Rådgivning & Utbildning

Få hjälp med regulatoriska strategier, myndighetsdialoger och vetenskapliga frågeställningar.

Granskningar

Vi utför granskningar av din dokumentation och sammanställer utredningar för specifika frågeställningar.

Märkning & Marknadsföring

Vi granskar din märkning eller marknadsföring och säkerställer att den följer gällande lagstiftning.

Strategiska vägval

Få svar om det finns några regulatoriska hinder för din produkt beroende på valet av regulatorisk väg.