AI förenklar medicinsk produktinformation

21 oktober 2022

AI förenklar medicinsk produktinformation

Läkemedelsverket har med hjälp av AI‍-‍teknik analyserat språket i produktinformationen för läkemedel, i syfte att förenkla och öka tydligheten.

I samarbete med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har språket i produktresuméer och bipacksedlar analyserats med hjälp av så kallad natural language processing. Med denna teknik har man kunnat påvisa ett stort antal områden med språklig likhet, som kan tjäna som utgångspunkt för ett framtida standardiseringsarbete.

AI teknik

Tekniken innebär användning av språktränade AI‍-‍modeller som översätter texten till en matematisk representation motsvarande språkets innebörd, snarade än den exakta ordalydelsen. På detta sätt är det möjligt att hitta språkmässigt – lexigrafiskt – skilda formuleringar, som är tänkta att uppfattas på samma sätt av patienter och förskrivare. 

En utvidgad standardisering av medicinsk produktinformation skulle kunna förenkla för såväl myndigheter och läkemedelsbolag som patienter och förskrivare, och i förlängningen genom ökad tydlighet minska risken för felmedicinering.

Kvalitetssäkring

Vi granskar dokumenten för dina produkter

Kvalitetssäkring fungerar som ett kvitto på att din produkt håller god kvalitet och att lagar och regler följs

Marknadsföring ikon

Marknadsföringsmaterial

Är du osäker på om din marknadsföring är korrekt? Lämna granskningen till oss så talar vi om vad du behöver justera innan du beställer eller publicerar marknadsföringsmaterial.

Märkning 3 ikon

Märkning

Kosttillskott ska märkas med ett antal obligatoriska uppgifter. För kosttillskott kan företagare även göra frivilliga påståenden om hälsa. Vi säkerställer att märkningen är korrekt. 

Innehåll ikon

Innehåll

Undrar du om innehållet i din produkt eller tilltänkta produkt är tillåtet? Ju tidigare du kan fastställa att din produkt enbart innehåller tillåtna substanser desto bättre. Vi granskar innehållet.

klassificering ikon

Klassificering

Vi hjälper dig att ta reda på om ingredienserna är tillåtna att användas och utvärdera vilken klassificering som produkten med stor sannolikhet har utifrån dess syfte och innehåll. 

nya produkter vit ikon

Nya produkter

Har du ett förslag på en ny produkt, men vill inte satsa på osäkra kort. Ju mer du vet och kan visa om din produkt desto bättre. Vi tar reda på om det finns några regulatoriska hinder.

Säkerhet & Effekt ikon

Utredningar

Vi hjälper dig att ta fram fakta eller dokument. Det kan handla om att ge er en grund för strategiska vägval och utvärderingar som minskar risken för att oförutsedda saker.

Våga ta språnget!

Utnyttja möjligheterna tillsammans med oss

Etablerade arbetssätt

Etablerade arbetssätt gör det effektivare och ger bättre kvalitet.

Problemlösning

Dra nytta av lång erfarenhet av problemlösning och alternativa regulatoriska vägar.

Specialistkompetens

Dra nytta av hur man brukar arbeta i liknande projekt och låt oss stå för detaljkunnandet.

0 +
Års erfarenhet